Rozenregen

Basisschool in Mortsel

Raden

Oudercomité

Alle ouders of houders van het ouderlijk gezag over regelmatig ingeschreven leerlingen kunnen zich op dat ogenblik kandidaat stellen. De leden van de ouderraad duiden op hun beurt de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad aan.

De voorzitter van het oudercomité is Kenny De Bel. 

Het oudercomité is bereikbaar via rozenregen.oudercomite@ankerwijs.be.

Naar directie en leerkrachten toe proberen wij wensen en standpunten van de ouders kenbaar te maken, langs diplomatieke weg worden eventuele geschillen of problemen bespreekbaar gemaakt, en wordt naar oplossingen gezocht. Hierbij speelt ook de schoolraad een rol. Via diverse fondswervingsactiviteiten gedurende het schooljaar zoals de kersthappening, de bloemenverkoop en de opendeurdag, proberen wij ten slotte een financieel steentje bij te dragen om de opvoeding en het verblijf van onze kinderen te optimaliseren.

Schoolraad

De Schoolraad is het officiële inspraakorgaan van onze school. Daarin spreken vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap met directie en leerkrachten over belangrijke aspecten van het schoolgebeuren. Om er voor te zorgen dat de schoolraad zo goed mogelijk  geïnformeerd wordt over geplande beslissingen en achterliggende beweegredenen, woont  een afvaardiging van het schoolbestuur de vergaderingen van de schoolraad bij.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig over de aanwending van de lestijden, en het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen  Ook over het wijzigen van het schoolreglement, bepalen profiel van de directeur, verbouwingswerken aan de school, samenwerking rond verkeersveiligheid, een anti pestactie enz. heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid. De schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen.

De schoolraad informeert personeelsleden en ouders regelmatig over zijn activiteiten, zijn standpunten en de manier waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.

De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

Indien u een vraag heeft voor de schoolraad dan kan u contact opnemen met één van de leden.

Ouders : 

sam@gozin.be (Voorzitter)

gert.stappaerts@skynet.be 

Wimdecuyper@gmail.com 

 

Lokale Gemeenschap :

Mieke.vanderheyden@skynet.be 

 

Het personeel :

rozenregen.directie@ankerwijs.be

liesbet.claessens@ankerwijs.be

nele.glorie@ankerwijs.be

inge.rutten@ankerwijs.be

els.van.den.bergh@telenet.be (Afgevaardigde schoolbestuur)